Algemene voorwaarden The Wannabe Bride

Door het plaatsen van een reservering aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden, evenals alle andere rechten en plichten zoals deze vermeld staan op de website.

Wij zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 76838811

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen van The Wannabe Bride .

The Wannabe Bride is in deze de opdrachtnemer van het uitje, 'trouwjurken passen voor de lol'.  De opdrachtgever is in deze; ieder persoon die al dan niet ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met The Wannabe Bride . Door het gebruik van de internetsite van The Wannabe Bride en/of het plaatsen van een reservering aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden, evenals alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website.

Alle genoemde prijzen op de website zijn in euro’s incl. btw.

Reserveren en het tot stand komen overeenkomst met The Wannabe Bride.
Alle reserveringen komen tot stand direct via een boekingssysteem op de website.  Op de website staat een online agenda waar men zelf kiest voor een datum, tijd en het aantal personen. De opdrachtgever is ten opzichte van The Wannabe Bride volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de in opdracht verstrekte gegevens. Een reservering komt tot stand na het voldoen van de aanbetaling door de opdrachtgever en er door The Wannabe Bride een bevestigingsmail is verstuurd naar de opdrachtgever.

De opdrachtgever en The Wannabe Bride komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De opdrachtgever dient voor het afronden van de reservering de datum en de groepsgrootte met zijn gegevens te controleren op juistheid. The Wannabe Bride behoudt zich het recht een reservering te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, indien er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij The Wannabe Bride het financiële risico te groot acht.

Annuleringen
De opdrachtgever kan de aan The Wannabe Bride verstrekte opdracht tot 14 dagen voor de overeengekomen datum kosteloos, schriftelijk per email annuleren.

Bij een annulering tot 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het aanbetalingsbedrag geretourneerd.
Annuleringen vanaf 3 dagen voor aanvang worden volledig in rekening gebracht, hiervoor geldt geen restitutie.
Mocht er een bedrag geretourneerd worden, dan ontvangt u deze binnen 7 dagen retour. Eventuele wijzigingen dienen tevens schriftelijk per email overlegd te worden. Wijzigingen van het aantal personen kan tot 3 dagen voor aanvang veranderd worden.  The Wannabe Bride zal alles in werking stellen eventuele wijzigingen door te voeren en zal schriftelijk bevestigen of een aangevraagde wijziging doorgang krijgt.
The Wannabe Bride is nimmer aansprakelijk, mochten eventuele wijzigingen niet realistisch-en of meer haalbaar zijn.
Annuleringen -en of wijzigingen kunnen gemaild worden naar lida@thewannabebride.nl

Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is The Wannabe Bride gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te verzetten, zonder dat de afnemer, deelnemer en/of derden aanspraak kunnen maken op nakoming en/of schadevergoeding.  Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, zeer extreme weersomstandigheden en voorts alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakomingen van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van The Wannabe Bride kan worden gevergd.